October 12, 2015


کاری که مدت‌هاست با خیالش سر کرده‌ام؛ بالاخره عملی شد هرچند تمام نشده است. فعلن اسمش را گذاشته‌ام «خودزندگی‌نامه‌ی شهریِ من». به این مجموعه البته می‌توان پارامترهای بیش‌تری افزود؛ ازجمله مثلن نوعی درجه‌بندیِ مسیرهای پررفت-و-آمدم یا درجه‌بندیِ مکان‌ها برحسبِ پارامترهای متنوعی مثلِ خاطرات، اهمیت و تاثیرگذاری در زندگی، میزانِ حضور در این مکان‌ها و... البته هرچه این پارامترها و درجه‌بندی‌ها بیش‌تر باشد، این «نقشه» حرف‌های بیش‌تری خواهد داشت.
اگر هرکس از زندگی‌ش یک چنین نقشه‌ای بسازد، مجموعه‌ی کم‌نظیری خواهد شد برای انواعِ مطالعاتِ شهری.

توضیح: دایره‌ی قرمز در بالای نقشه‌ها، محلِ تولدم و دایره‌ی آبی، خانه‌ی مادر/پدری‌ست.

پ.ن. از آرزوهام این است که این نقشه را با خلاصه‌هاش، همراه چند تک‌نگاریِ چند خیابان و چند جستارِ شخصی درباره‌ی اصفهان، روزی روزگاری در هیاتِ کتابی جمع کنم.