October 18, 2004

پنج شنبه ی گذشته مراسم اهدای جوایز مهرگان ادب، علم و ادب نوجوان پکا بود در محل موسسه ی پکا. کتاب بابا "نام ها و سایه ها"، کاندید شده بود و از تاکید و بازتاکید حضرات که حتما بیایید می شد فهمید که گویا کتاب برنده شده است. با فرید عرب زاده و بابا، سه نفری رفتیم تهران. اول جایزه ی مهرگان علم را دادند. بعد جایزه ی مهرگان نوجوان و بالاخره جایزه ی مهرگان ادب. "نام ها وسایه ها" برنده شده بود. خانم مژده دقیقی، بیانیه ی هیات داوران را خواند و وقتی "نام ها وسایه ها" اثر محمد رحیم اخوت را صدا زد، نمی دانم چرا بی اختیار اشکم سرازیر شد بی آن که بتوانم به این آسانی ها مهارش بزنم. هم شاید از سر خوش حالی و هیجان و هم از سر آن که آن زن در آن خانه، دیگر منتظر نیست تا خبر تازه و خوشی برایش به سوغات ببریم

October 10, 2004

اتاق مادرم -2

اتاق تو تاریک است
اتاق تو تاریک تاریک است
پنجره
در
کمد
چرخ خیاطی
و عطرهای نیمه کاره در تاریکی غرق شده اند
فقط آیینه گه گاه برقی می زند
شاید انعکاس برق نگاه تو که از گوشه های تاریک، صحنه های روشن بازی ما را نگاه می کنی
مهر 83