May 23, 2005

قابل توجه حضراتی که تصمیم دارند در انتخابات شرکت کنند و "از میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنند"! شورای نگهبان، تا کار شما را آسان تر کند، گزینه هایی را برای انتخاب شما برگزیده است

May 18, 2005

سیس نروس، نویسنده‌ی امریکایی اسپانیایی تبار، در مصاحبه‌ای، از شوقش در هنگام شنیدن سرود ملی کشورش می‌گوید. خوش به‌حال سیس نروس. من هیچ‌گاه از شنیدن سرود ملی کشورم به شوق نیامده‌ام. این هم ناکامی دیگری‌ست. نه تنها به شوق نیامده‌ام، بل‌که گاهی خواسته‌ام به‌جای برخاستن به احترام در برابر این سرود، کار لوییس بونوئل را تقلید کنم: پاهای‌ام را دراز کنم روی پشتی صندلی جلویی
برعکس، این شوق (شوق ایرانی بودن؟) را در هنگام شنیدن سرود "ای ایران ای مرز پرگهر"، حتا هنگامی که نوایش را از بسیار دور می‌شنوم، بارها و بارها احساس کرده‌ام و البته هربار که این تصنیف را می‌شنوم و هم در خیلی مواقع دیگر، با خودم می‌گویم: چه بودیم، چه شدیم

May 07, 2005

جانا سخن از زبان ما می گویی